Съдът на Европейския съюз отново обяви филтрирането на сайтове за неправомерна мярка

Съдът на ЕС постанови, че социалните мрежи не могат да бъдат задължени да инсталират филтриращи системи, за да предотвратят разпространението на пиратска музика и видео.

Делото (Дело C‑360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) срещу Netlog NV) е по преюдициален въпрос на Първоинстанционния съд в Брюксел. Делото пред националния съд е заведено от SABAM( дружество за управление на авторски права, което издава разрешения за използването от трети лица на защитени с авторски права произведения) срещу социалната мрежа Netlog.

Според SABAM мрежата Netlog позволява на потребителите да споделят и разпространяват музика, видео и други произведения, обект на защита на авторско право без съгласието на авторите (или на SABAM) и без да заплащат никаква такса за разпространение. Сдружението иска съдебно разпореждане Netlog да преустанови разпространението на защитени творби и да плати глоба от 1 000 евро за всеки ден забава до предприемането на такива мерки. Според Netlog, за да се уважи искането на администратора на авторски права би се наложило въвеждането на система за филтриране на информацията, съдържаща се на сървърите преванивно, без ограничение във времето и на свои разноски. Според социалната мрежа повсеместния контрол противоречи на белгийското законодателство и на Директивата за електронна търговия (чл. 15 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г.)

Националният съд отправя запитване до Съда на ЕС дали европейското законодателство позволява постановяването на разпореждане за инсталиране на филтрираща система за всички електронни съобщения, която:

–        се прилага без разграничение към всички клиенти;

–        превантивно;

–        е изцяло на разноски на доставчика на електронни услуги;

–        без ограничение във времето.

Съдът намира, че мерките срещу пиратството не могат да се се състоят в активен контрол на всички данни на всеки потребител. Освен това мерките следва да бъдат пропорционални и да не създават препятствия пред свободната търговия (§ 36).

Съдът установява, че въвеждането на системата за филтриране предполага :

–          контрол над всички съобщения на потребителите , за да се установяват файловете с незаконно съдържание;

–          идентификация на тези файлове, върху който SABAM има права;

–          определяне кои файлове са обменени законно;

–          блокиране на тези файлове, които доставчикът е квалифицирал като незаконно обменени.

Съдът заключва, че подобен превантивен контрол би изисквал активно наблюдение на всички електронни съобщения, пренасяни в социалната мрежа, и следователно този контрол би обхванал цялата информация, която следва да бъде пренесена и всеки потребител, който използва тази мрежа. Този активен контрол е забранен изрично от чл. 15 от Директивата за електронна търговия (§ 40).

Според съда инсталирането на спорната система нарушава правото на стопанска инициатива на Netlog и противоречи на изискването мерките за защита на интелектуалната собственост да не са скъпоструващи или ненужно сложни (чл. 3 от Директива 2004/48 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост).

Съдът намира, че проследяването на всички съобщения противоречи на правото на личен живот, гарантирано от чл. 8 от Европейската Конвенция за правата на човека. Инсталирането на системата предполага допълнително обработване на лични данни (IP адреси), което противоречи на Директивата за защита на личните данни (Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни) (§ 51).

От друга страна, въвеждането на подобна система за филтриране създава опасност от нарушаване на свободата на информация, тъй като е възможно тази система да не разграничава в достатъчна степен незаконното от законното съдържание, така че прилагането ѝ може да доведе до блокиране на съобщения със законно съдържание.

Съдът намира, че въвеждането на система за филтриране на съобщения (файлове) разпространявани чрез социални мрежи противоречи на правото на стопанска инициатива, на правото на защита на личния живот и личните данни и на правото свободно да се получава и разпространява информация.

Решението на съда е достъпно на адрес: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=845475

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*