Наградите, раздавани от МВР, са обществена информация, дори ако се отнасят до главния прокурор

С решение от 10 юли 2013 г. състав на Върховния административен съд /ВАС/, пето отделение, отмени отказ на министъра на вътрешните работи /ексминистъра Цветан Цветанов/ и задължи институцията да предостави достъп до исканата информация. Делото бе образувано по жалба на Българския институт за правни инициативи /БИПИ/ и подкрепено от Програма Достъп до информация.
През есента от БИПИ подадоха заявление до МВР с въпросите: награждаван ли е по реда на чл.216 ЗМВР – Сотир Стефанов Цацаров, в качеството му на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив, за оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР и ако е награждаван, какви са били мотивите за това, вида на наградата , кога и за какви заслуги. Общественият интерес към тази информация бе свързан с изслушването на кандидати за длъжността „главен прокурор” и изискуемата и декларирана тогава в тази връзка прозрачност. С писмо, изх. № І-997/16.01.2012 г. министърът отказа искания достъп с мотива, че информацията представлява защитени лични данни.


Според приетото от върховните магистрати тълкуване на закона съдиите, прокурорите и следователите са личности, изпълняващи публична, висша държавна длъжност. Оттук и законовите им задължения да декларират публично имуществото и доходите си, както и да търпят прозрачността на проверките за принадлежност към бившите служби за сигурност.

Припомнено е приетото от Конституционния съд на РБ тълкуване, изразено и в скорошното му решение № 4/26.03.2012 г. по к. д. № 14/2012 г., че защитата на информацията за тези фигури /наричани в практиката на Европейския съд по правата на човека „публични фигури”/ е много по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани. Изричното позоваване на становището на Конституционния съд е продължение в поредицата: решение по делото на журналистката от БТВ Виктория Петова относно достъпа до декларациите на независимите народни представители за субсидиране на политическите партии /решение № 6681/2013 г. по а.д. № 133332/2012 г. на ВАС, V о./; решение по делото на журналистката от Дарик радио Марта Младенова за достъп до бонусите на ръководния състав на Министерството на финансите и др. /решение по а.д. № 1397/2013 г. на Административния съд – София град/; решение по делото на журналистката Ана Михова от в.”Класа” за достъп до имената на членовете на комисия в Министерството на правосъдието /решение № 13502/2012 г. по а.д. № 8102/2011 г. на ВАС, V о./, решение по дело за информация относно трудовото възнаграждение на председателя на КРС /решение № 13182/2012 г. по а.д. № 5315/2011 г. на ВАС, Vо./.

След прилагането на изложените принципни положения към настоящия случай, тричленният състав на ВАС стига до извода, че „награждаването на лица, заемащи висши държавни длъжности не попада в категорията лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ”.

В допълнение към вече посочените мотиви, магистратите подчертават, че целта на Закона за защита на личните данни е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот , докато „…размерът на получаваните награди не е свързан с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт”.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*