София без ядрен реактор след окончателно решение на Върховния административен съд

С решение от 9 юли 2013 г. петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени положителния ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/ за преустройство на ядрения реактор на територията на столичния квартал Младост. Спред съда, решението на екологичното министерство за одобряване на ОВОС противоречи на закона.

Делото бе заведено от Национално движение „Екогласност“, представлявано от заместник-председателя Петър Пенчев, още през 2010 г. Тричленен и петчленен състав на ВАС обявиха жалбата за недопустима, но седемчленен състав постанови отмяна на определението на петчленката и върна делото за ново произнасяне по допустимостта / решение № 13304/18.10.2011 г. по а.д. № 9703/2011 г./. С ново определение № 2228/ 15.02.2012 г. по а.д. № 13489/2011 г. петима върховни магистрати приеха жалбата за допустима с мотивите, че според Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /Орхуска конвенция/ дори всяко физическо лице има право на жалба и притежава качеството „заинтересована общественост“, „тъй като тъй като е ноторно, че реализирането на инвестиционното предложение, касаещо преустройство и преоборудване на ядрен реактор (без значение от неговия производствен потенциал), е свързано с рискове, които могат да имат значително въздействие върху околната среда“.

При новото разглеждане по същество, тричленният състав на ВАС, Трето отделение, отмени решението за ОВОС като незаконосъобразно на 1 януари 2013 г. с решение № 186 по а.д. № 2485/2012 г. С днешното решение /9 юли 2013г. / ВАС потвърждава незаконността на положителния ОВОС на преустройството на ядрения реактор. Липсват данни да са разгледани алтернативи, в това число и „нулева“/да няма реактор/, според съда. Не са направени необходимите консултации с Министерството на здравеопазването /МЗ/, а направените не удовлетворяват изискванията. Липсва становище на това министерство /факт, установен по реда на Закона за достъп до обществена информация/. Липсват данни за оценка на въздействието при рискове от гледна точка сеизмичност на района, рискове, свързани с аварии и природни бедствия, терористични атаки, взривове, падане на самолет /още повече, че е близо до летището/ и т.н. Не са определени зони за защита съгласно релевантното законодателство.

Съдебният състав припомня, че целта на Закона за опазването на околната среда /ЗООС/ е опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората (чл. 1, т. 1 от ЗООС), а съгласно чл. 3, т. 2 от ЗООС опазването на околната среда се основава и на принципа за предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве. Според магистратите обаче „решението на административния орган по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение за трансформиране на ядрения реактор, с местоположение – жилищен квартал в гр. София, не отговаря на прокламираните от закона цели и принципи, поради липса на достатъчно убедителни доказателства, задълбочена оценка и становище по същество от компетентните органи в системата на здравеопазването по въпроса за здравните аспекти и рисковете за човешкото здраве.“

Решението на ВАС показва няколко неща. Първо, че битките на гражданското общество изискват упоритост, но имат смисъл и водят до резултат. Второ, съдебната система функционира като независима /въпреки че основания за критика винаги има/ и е важен стожер за защита на законността и основните права. Трето, всеки гражданин и юридическо лице има право да обжалва решения, които засягат правото на здравословна околна среда, съгласно Орхуската конвенция. Четвърто, Законът за достъп до обществена информация е важно оръжие и за получаване на документи, които да доказват нередностите на управлението / в случая – липса на необходимото съгласуване с МЗ/. Пето, защитата на крепостта на безотговорността и олигархията, изградена около проектите на ядрената енергетика, се пропука.

1 Kоментар

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*