Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) незаконосъобразно е отказал достъп до техническо решение на агенцията и приложения към него за подмяната на ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“

Информацията бе поискана от национално движение „Екогласност“ в края на 2008 г. Повод за искането бе изказване в интернет на бившия служител на АЕЦ „Козлодуй” Георги Котев. Според него има корупционна схема, която може да се окаже опасна за сигурността на реакторите, тъй като вероятно се използва вместо свежо, рециклирано ядрено гориво. Отказът на АЯР бе на основание липса на съгласие за предоставяне на информацията от трето засегнато лице, а именно АЕЦ „Козлодуй“. С Решение № 670 от 29.03.2010 г. ( 212Kb) на Административен съд – София град (АССГ), ІІ отделение, 36 състав по а.д. № 3857/2009 г., отказът бе отменен и преписката – върната на председателя на АЯР с указания за ново произнасяне. В мотивите си съдът приема, че поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда и предпоставките за предоставянето й трябва да се преценяват по този закон. Магистратите не приемат и доводите на председателя на АЯР, че поисканата информация представлява производствена тайна, тъй като в договора между АЕЦ „Козлодуй“ и руската фирма – доставчик на гориво е налице клауза за конфиденциалност.