От народните гавази – наща НАП ни пази!!!

Проект на „Закон за ограничаване на плащанията в брой“ – перла на законотворческата мисъл на юристите на Министерство на финансите – беше разгледан и одобрен за внасяне в Народното събрание на заседание на Министерски съвет на 08 септември 2010 година. Съгласно текста на закона (който между другото е от 3 члена – кратък, но суров и справедлив), от приемането на закона насетне, всички парични плащания ще се извършват по безкасов път, само когато са на стойност над 5 000 лева, включително, или на стойност под 5 000 лева, ако представляват частични плащания по едно задължение, общата сума на което надвишава 5 000 лева. Който извърши или допусне извършване на нарушение по този закон ще се наказва с глоба в размер на двадесет и пет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице или имуществена санкция в размер на петдесет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице. Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица.

Това невероятно предложение е продиктувано от тревогата на авторите, че много фирми укриват реалните заплати на своите служители, ето защо данъци и осигуровки се изплащат върху минималната работна заплата, а не върху реалната и така в държавния бюджет и в този на НОИ, влизат по-малко пари, ерго съвестните граждани са ограбвани ежедневно от фирми изедници, които крият данъци и не плащат пълни осигуровки. С тази мила грижа към съвестните граждани и безкомпромисност към крадците на народни блага ще бъде натоварена НАП, която за да изпълни задълженията си по закон ще трябва неуморно да следи и проверява сметките на всички граждани и а засече плащане над 5 ооо лева или пък да не дава господ периодични плащания надвишаващи тази цифра, веднага ГЛОБА. Не е ясно кой ще бъде глобяван – наредителя или получателя на сумата. Най-добре и двамата! Въпросната глоба – хоп в държавния бюджет и така благосъстоянието на народа като цяло ще расте.

За да бъде възможно стриктното спазване на закона, разбира се НАП ще трябва да има пълен и постоянен достъп до движението по банковите сметки на гражданите. Съответно банките ще са задължени да предоставят перманентен достъп до органите на НАП до пълната лична информация на гражданите и техните сметки и то без специално искане и без да уведомяват титулярите на сметките за това. Ама няма как – за да ни опази от действията недобросъвестните търговци, НАП ще ни следи и проверява повсеместно – налага се просто! Какво означава личната ни неприкосновеност в името на всенародното благоденствие. След като знаем, че измамниците ще бъдат наказвни сурово, удоволствие ще бъде за нас гражданите, служителите на НАП да следят банковите ни сметки перманентно.

Пълното несъответствие на новия закон с разпоредбите на Закона за защита на личните данни ще преглътнем също с удоволствие в името на попълването на бюджета.

За десерт – ето извадка от стенограмата на заседанието на МС, на което е „обсъден“ гореописания законопроект. Дебата по законопроекта публикуваме без съкращения и коментари, а трудно доловимата свързаност на изреченията не е наша грешка:

Точка 58 от стенограма от заседание на МС, проведено на 08.09.2010 (източник – Информационна система за правна информация на Министерски Съвет )

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за ограничаване на плащанията в брой и проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това са промени в ДОПК, които целят всъщност идеи, обсъждани с много години, и следват Вашата среща с работодателите и синдикатите, а именно, с тези промени се ограничават.
Тук има три основни новости. Ограничават се плащанията в брой за суми над 5000 лв. Това трябва да става вече по електронен път. Вътрешноорганизационно в системата на НАП се създава ротация при извършването на ревизии на задължени лица. Това е с цел осигуряване на повече ефективност и обективност. С други думи, сегашните ревизори в Бургас, примерно, след извършване на ревизии се преместват в друг регион, а хора от Пловдив или от Варна отиват там. По този начин – да няма създаване на неправомерни връзки с течение на времето.
Третото е противодействие за укриване на обороти и скрито изплащане на заплати от фирмите. Същото нещо беше решение на Съвета за административна реформа и също беше прието в тристранния съвет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 58.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*