По следите на едно съдебно решение. ВАС допълни закона по дело за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 12 декември 2019 г. във Върховния административен съд (ВАС) се проведе заседание по молба за отмяна на влязло в сила решение на петчленен състав на ВАС, с което бяха отхвърлени жалбите срещу Оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Молбата за отмяна е поради новооткрито обстоятелство и нов документ – отговор по реда на Закона за достъп до обществена информация на Агенцията за ядрено регулиране, в който е посочено, че в Националното хранилище за радиоактивни отпадъци не се съхранява отработено ядрено гориво. Този факт е от съществено значение за делото с оглед приетото от петчленния състав. Молбата за отмяна е подадена от общественика и заместник-председател на НД „Екогласност“ Петър Пенчев, а делото се води с подкрепата на ПДИ. Публикуваме в цялост коментара на проф. д-р Георги Касчиев.  

*          *          *

Малко предистория

През последните две години управляващите  опитват  да възродят изграждането на проекта АЕЦ Белене, като обещават от „корупционен гьол“ да го превърнат в „един красив ядрен проект“. Малко хора знаят обаче, че същевременно без много шум се работи и за изграждане на нова ядрена мощност (НЯМ) на площадката в Козлодуй.

Както е известно, през март 2012 год. МС взема решение за прекратяване изграждането на АЕЦ Белене, а месец по-късно – взема решение по принцип за изграждане на НЯМ. Още на 9 май 2012 год. от компанията майка АЕЦ Козлодуй е учредена проектна компания АЕЦ Козлодуй – Нови мощности (АЕЦ Козлодуй НМ). Към средата на т.г. персоналът на компанията е 8 души, управлява се от директорски борд от трима души. Досега финансовият резултат от работата е загуба от 3,6 млн лв.

През 2013 год. се възлага на компанията Уестингхаус да разработи предпроектно проучване за нуждата от изграждане на НЯМ. То е завършено през септември и след натиск от граждани и медии е публикувано с много зачернени пасажи, така че нищо да не се разбере. Провежда се процедура за избор и лицензиране на площадка и т.н.

През 2014 год. от правителството на Орешарски, без търг се сключва акционерно споразумение с Уестингхаус за изграждане на 7-ми блок. На 1 април 2015 год. то е прекратено. И слава богу, защото през март 2017 год. Уестингхаус обяви фалит.

Историята

Разработва се Доклад за Оценка Въздействието върху Околната Среда (ДОВОС). Той е завършен през август 2013 год. и след приключване на съгласувателните процедури и обществените обсъждания е утвърден с решение № 1-1/27.01.2015 год. на министъра на околната среда и водите (МОСВ).

В началото на април 2015 год. този акт е обжалван от двама граждани и едно сдружение пред Върховния административен съд. Един от основните доводи е, че липсва ясен анализ и оценка относно бъдещето на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивните отпадъци (РАО). Няма оценка на кумулативния ефект от съществуващите и предвидените за изграждане обекти на площадка Козлодуй. Заявяват, че липсва публичност и прозрачност при обявяване на решението и ред други причини.

Жалбите са приети и е образувано административно дело № 3947/2015, което се гледа от тричленен състав на ВАС. Проведени са няколко заседания и са приети редица определения. МОСВ се представлява от юрисконсултите си. Въпреки, че АЕЦ Козлодуй има предостатъчно юристи, АЕЦ Козлодуй – НМ наема адвокатска кантора срещу огромен хонорар. Както е известно, този подход се използва от мощни частни и държавни фирми, за да обезкуражат гражданите да се интересуват от въпросите на околната среда. Напоследък творчески се прилага и срещу медии, особено малки и провинциални.

През 2017 год. от АЕЦ Козлодуй – НМ във ВАС е внесена молба за предварително изпълнение на Решението по ОВОС, която е отхвърлена след разглеждане от тричленен състав. Следва обжалване, разглеждане от петчленен състав и отново отхвърляне.

На 17 май 2018 год. тричленният състав на ВАС с решение № 6524 се произнася по дело № 3947/2015. Съдът констатира, че проблемите с управлението на ОЯГ и РАО в дългосрочен план не са решени, което не кореспондира с целта на процедурата по ОВОС. Авторите на доклада са ги отбелязали като отговорност на бъдещите поколения. Според съдиите този въпрос не може да се пренебрегва от МОСВ, както и фактът, че тези пропуски са в пряко нарушение на основни принципи на закона. Като взема предвид всички факти и преценки, съдът отменя Решение по ОВОС № 1-1/27.01.2015 год.

АЕЦ Козлодуй – НМ и МОСВ подават касационни жалби и настояват да се отмени решението като неправилно и незаконосъобразно. Настояват да им се изплатят съдебни разноски от над 42 хил. лв от жалбоподателите. Образувано е дело № 12369/2018 год., което се гледа от петчленен състав на ВАС. Проведено е едно заседание на 15 ноември 2018 год. За отбелязване е, че прокурорът по делото счита жалбите за неоснователни. На 2 април 2019 год. в закрито заседание е постановено решение № 4904/2019 г., с което се отменя изцяло решението на тричленния състав на ВАС.

Ще коментирам само тази част от решението на петчленния състав на ВАС (т. 2.9.1) по касационните жалби, в която се разглеждат проблемите с дългосрочното управление на ОЯГ. Съдът посочва, че „въпросът за ОЯГ и РАО е въпрос от изключителна чувствителност“ и изброява нормативните документи в тази област.

  1. Съдиите от петчленния състав са посочили, че съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗБИЯЕ МС е приел Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 год. Това законодателно решение е и в изпълнение на член 5, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 год. Съдът вероятно смята, че щом има законодателно решение, въпросът е решен.

Коментар: Първо, тази Стратегия е краткосрочна – до 2030 год. и не предлага решение на проблемите с дългосрочното управление на ОЯГ за хиляди години напред. Второ, през последните пет години не се изпълнява изискването в Стратегията – АЕЦ Козлодуй да извозва ежегодно за преработка минимум 50 тона тежък метал в ОЯГ. Вместо минимум 250 т, през 2015-2019 год. АЕЦ Козлодуй е извозила само 27,5 т и към края на т.г. се съхраняват около 1000 т ОЯГ. Вместо площадката постепенно да се освобождава от ОЯГ (както изисква Стратегията), тя постепенно се превръща в ядрено бунище.

  1. По въпроса от изключителна значимост за делото, по- нататък в решението се посочва:  „ … извън обектите, в които се генерират, управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци се осъществява само от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) – чл. 76, ал. 1 и чл. 77, ал. 1 ЗБИЯЕ.“.

Точният текст на Чл. 76, ал.1 (Доп. -ДВ, бр. 80 от 2010 г.) от ЗБИЯЕ обаче е: „Управлението на радиоактивните отпадъци извън обектите, в които се генерират, се осъществява само от ДПРАО„. Чл. 77, ал. 1 пък казва само, че лицата, в резултат на чиято дейност се генерират РАО, са длъжни да ги предават на ДПРАО.

Коментар: Както се вижда, текстът „отработеното ядрено гориво“, не фигурира в Чл. 76 ал. 1 от ЗБИЯЕ. Това „творческо допълнение“ обаче променя изцяло смисъла на законовия текст – излиза, че управлението не само на РАО, но и на ОЯГ извън АЕЦ се възлага на ДПРАО. Това от своя страна води до редица незаконосъобразни изводи. Нямам обяснение как е възможно висши съдии да допълват текст на закон, и по този начин да манипулират смисъла му, но бих го нарекъл шокиращо, скандално, недопустимо!

  1. По-нататък решението казва: „Управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, и на свързаните с тази дейност мерки за опазване на околната среда … е в компетентността на ДПРАО“.

Прочитът на ЗБИЯЕ показва обаче съвсем друго: В раздел II, Чл. 78 – 89 са описани предметът на дейност, управлението, правилата за дейността на ДПРАО и т.н. В раздел III, Чл. 90 – 97 e описано как се извършва финансирането на управлението на РАО. В тези текстове терминът „отработено ядрено гориво“ не фигурира никъде.

Коментар: Твърдението на петчленния състав, че управлението на ОЯГ е в компетентността на ДПРАО не е подкрепено от никакви законови текстове. Отново шокиращо, скандално, недопустимо и манипулативно тълкуване на закона.

  1. Решението продължава така: „Служебно известно на съда е, че с Решение № 7-7/2016 г. министърът на околната среда и водите е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни РАО – НХРАО“ с възложител ДПРАО. Решение №7-7/2016 г. е предмет на съдебен контрол. Именно в това производство въпросите за дългосрочното управление на ОЯГ и РАО в контекста на опазването на околната среда могат да бъдат предмет на разглеждане.

Коментар: Тук съдиите са направили съвършено недопустимо приравняване на ниско и средноактивните РАО, които ще се погребват в НХРАО с ОЯГ, затова ще изясня по-подробно този въпрос.

Ниско и средноактивните РАО съдържат нищожна част от произведените по време на работа на АЕЦ радиоактивни изотопи. Основно това са използвано облекло, филтри, маски, инструменти, оборудване, течни разтвори и т.н. Те съдържат радиоактивни изотопи, които като правило ще се разпаднат за 300 години. След като се обездвижат чрез заливане с бетон в железобетонни контейнери, тези РАО могат да се изолират от околната среда, като се погребат в приповърхностно хранилище – в случая НХРАО.

ОЯГ съдържа около 97 % от произведените радиоактивни изотопи, т.е., ако не са решени проблемите с неговото дългосрочно изолиране от околната среда, нищо от последиците от АЕЦ не е решено. Колко дългосрочно? В ОЯГ има трансуранови изотопи (нептуний, плутоний, америций, кюрий) и на продукти от деленето (технеций, серий, сезий, паладий, йод), които ще се разпаднат след хиляди, стотици хиляди и милиони години. Минималният срок за надежно изолиране от околната среда е 10 хил. години. ОЯГ излъчва топлина, поради което трябва да бъде охлаждано през цялото време. То съдържа делящи се изотопи и трябва да се вземат специални мерки за да не се допусне получаване на критична маса. Около 95% от ОЯГ са тежки радиоактивни метали, които са и токсични. Над един процент от тях са изотопи на плутоний, основно плутоний 239, който ще се разпадне след 244 хил. години. Неговата радиотоксичност е чудовищна – ако само 100 милиграма попаднат в тялото на човек, той ще умре в мъки. След период на междинно съхранение от 50 или повече години, ОЯГ трябва окончателно да се погребе в т.н. „геоложко хранилище“ – система от тунели на поне 500 м под земята, които впоследствие трябва да се запълнят и запечатат.

Предвид всички тези известни научни факти, твърдението на съдиите за някаква връзка между изграждането на НХРАО и решаването на проблемите с дългосрочното управление нa ОЯГ е напълно безпочвено, безсмислено и манипулативно.

С оглед на гореизложеното, като гражданин и експерт смятам, че решението на петчленния състав е необосновано и незаконосъобразно. То обаче е окончателно.

Междувременно на инициаторите на делото стават известни нови факти и обстоятелства от значение за правилното решаване на делото и те са се обърнали към ВАС с молба за отмяна на решението. След проведеното на 12 декември открито заседание на нов петчленен състав, предстои да чуем неговото решение.

1 Kоментар

  1. Когато международно признат учен като ядреният експерт проф. д-р Георги Касчиев е възмутен от незаконосъобразните решения на Върховния съд, каква правна сигурност да имаме ние, гражданите, защитавайки здравето и живота на хората – нещо повече, осъждат ни като жалбоподатели да плащаме разноски на 100% държавни институции и предприятия, издържани от данъците на засегнатото население, а в случая АЕЦ в Козлодуй имат щатни 17 юрисконсулти и наемането на адвокат с 70 000 лв. необоснован хонорар, е чиста корупция, но и Прокуратурата и Съдът я поощряват.
    ********
    Допълвам и за налагащото се мое двукратно искане през тази година – по делото за НХРАО и по това дело за Седми блок, за поправка на Протоколите от съдебните заседания, където “пропускат” да запишат съществени части от иначе кратките мои пледоарии в зала.

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*