Архив за ноември, 2012

Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация – уебинар

13.11.2012

На 12 ноември 2012 г. се проведе уебинар за членовете на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism). Той бе организиран от Института на Световната банка и OGP Networking Mechanism (Global Integrity).

Темата на уебинара бе „Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация”. Презентатори бяха професор Шейла Коронел, преподавател във Факултета по журналистика на Колумбийския университет, и Наташа Пърч, Информационен комисар на Словения.

В рамките на едночасовия уебинар Шейла Коронел представи заключенията от своето проучване Измервайки откритостта: Проучване на рейтингите за прозрачност и възможностите за глобален индекс, а Наташа Пърч представи правомощията на Информационния комисар и средствата за измерване на прилагането на закона, които правителството и Информационния комисар на Словения използват.

Сред 50те участници от цял свят бе и изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева. ПДИ е член на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” от август 2011.

Запис на уебинарът, както и отговорите на презентаторите на зададените въпроси може да видите на адрес: http://worldbankva.adobeconnect.com/p775m5qxsqv/ .

ПДИ поддръжа специална секция на страницата си Инициатива „Партньорство за открито управление“.

 

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен период

08.11.2012

Сдружението за дива природа „Балкани“ подава заявление за достъп до информация на 20.05.2011г. до Министерството на физическото възпитание и спорта. Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.

С решение от 02.06.2011г. председателят на комисията и главен секретар на министерството отказва достъп до исканата информация на основанието, че достъпът засяга интересите на трето лице (БФСки), а то е изризило писмено несъгласие за предоставяне на исканата обществена информация (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). Сдружението подава жалба, която е отхвърлена от Административен съд София – град.

Срещу решението на първоинстанционния съд е подадена жалба, а като представител на сдружението се явява адвокат Кирил Терзийски от Правния екип  на Програма Достъп до Информация.

С окончателно решение от 29 октомври 2012 Върховният административен съд възприема изцяло мотивите на сдружението, отменя решението на АССГ и, най-важно, задължава министерството да предостави исканата информация. Разсъждението, прието от съда е, че тъй като става дума за договори на задължен субект (министерството) и тяхното изпълнение, то в случая се прилага „…законовата презумпция, въведена с § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на закона (ЗДОИ), че до доказване на противното, е налице „надделяващ обществен интерес”” (от предоставяне на тази информация).  В случая министерството не е доказало липсата на надделяващ обществен интерес. Следователно ограничението на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ (защита на интересите на трето лице) не може да бъде приложено. Така „…на основание чл. 31, ал. 5, пр. 2 от ЗДОИ, съгласието на третото лице не е необходимо, а информацията е дължима.”

Накрая ВАС прилага и разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ, задължавайки главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта да предостави исканата обществена информация на Сдружение за дива природа „Балкани”.

За повече информация посетете нашата страница.

Пълният текст нарешението – Решение № 13492 от 29 октомври 2012г. по а. д. № 15594/2011г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик председателят Андрей Икономов.