Съветът на Европа: Мерките в кризата трябва да зачитат човешките права

SG Inf(2020)7 Speaking Notes SG 1370 Deputies

На 8 април 2020 Съветът на Европа разпространи Информационен документ, съдържащ набор от правила във времето на настоящата криза, адресиран към правителствата. Този набор е насочен към зачитането на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Документът е издаден от Генералния секретар на европейската организация и е разпратен вчера до 47-те държави членки.

Вирусът унищожава множество човешки животи и много други скъпи за нас неща. Не трябва да позволяваме обаче да унищожи нашите основни ценности и свободни общества, заяви Генералният секретар Бурич. Тя добавя още:

Голямото социално, политическо и юридическо предизвикателство, пред което се изправят държавите членки, ще бъде тяхната способност да се справят ефективно с кризата, като същевремено гарантират, че предприетите мерки не влизат в противоречие с нашия исконен дългосрочен интерес да запазим основните европейски ценности на човешките права, демокрацията и върховенството на правото.

Документът в обем от 9 страници се спира на някои от дискутираните през последните седмици и в българското общество въпроси като дерогацията по време на извънредно положение по чл.15 от Европейската конвенция за правата на човека. В тази връзка Съветът на Европа припомня на държавите, че всяка дерогация ще бъде преценявана единствено от Европейския съд по правата на човека по конкретните дела, образувани пред него. Припомня се още, че нотификацията трябва да отговаря на стриктните изисквания, включително пълна информация от страна на държавата за предприетите мерки и необходимостта от тях.

Краткият документ се публикува няколко дни след като правителствата на старите държави членки на Европейския съюз (а днес вече – на 19 членки, включително България) отправиха призив мерките по време на кризата да вървят ръка за ръка със спазването на основните права.

След припомнянето на основната необходимост мерките на изпълнителната власт да бъдат под контрол от страна на законодателната и съдебната власт, документът припомня стандартите относно правата на човека. Освен правото на живот (чл.2), свобода и сигурност (чл.5), и правото на справедлив процес (чл.6), Съветът на Европа подчертава важността да бъдат гарантирани правото на личен живот, свободата на съвестта, свободата на изразяване и свободата на събранията.

По отношение на свободата на изразяване и свободния и навременен поток на информация се отбелязва, че е критичен фактор медиите да имат реалната възможност да отразяват темите, свързани с пандемията. Те имат ключова роля както за предоставянето на точна и достоверна информация на обществото, така и за предотвратяването на паника и за предразполагането на хората към сътрудничество. В това отношение, журналистите и медиите следва да се придържат към най-високите професионални и етични стандарти на отговорната журналистика, като се въздържат от публикуване и раздухване на непроверени истории и сензационни материали.

Специално внимание е отделено в документа на достъпа до официални документи, като е подчертано, че публикуването на информация от държавните институции не трябва да се свежда до комуникация от страна на правителството ( брифинги и пресконференции ), но следва и да се оповестяват публично важните управленски документи. По този повод се посочва следното:

Достъпът до обществена информация трябва да се осъществява на основата на съществуващите принципи, установени в практиката на Съда в Страсбург [напр. Решението на Голямата камара по делото Magyar Helsinki [GC], paras. 156-170; amicus curiae становище по което бе представено от ПДИ и други НПО). Ограничение на достъпа до обществена информация може да се налага само по изключение и при спазване принципа за пропорционалност на целта да бъде защитено общественото здраве. Конвенцията за достъп до официални документи („Конвенцията на Тромзо“) подчертава необходимостта от прозрачност и предвижда публичните институции, по тяхна инициатива и когато е подходящо, да предприемат необходимите мерки за публикуване на официални документи с цел насърчаване на информираното участие от страна на обществеността по въпроси от общ интерес.

От друга страна, официалните комуникации не могат да бъдат единственият информационен канал относно пандемията. Това би довело до цензура и подтискане на легитимните притеснения. Журналистите, медиите, медицинските специалисти, активистите на гражданското общество и обществеността като цяло трябва да могат да критикуват властите и да проучват внимателно как те отговарят на кризата. Всякакви предварителни ограничения по определени теми, затваряне на медийни издания или пряко блокиране на достъпа до онлайн комуникационните платформи изискват най-щателен контрол и могат да бъдат оправдани само при най-изключителни обстоятелства. Пандемията не трябва да се използва за заглушаване на гласа на подателите на сигнали ( виж Препоръка CM / Rec (2014) 7 относно защитата на подателите на сигнали ) или на политическите опоненти…

В последния бюлетин на ПДИ и ние подчертахме необходимостта да бъде подобрено публикуването на документи в интернет страниците на институциите, така че да бъде допълнена информацията от брифинги и пресконференции, която макар да е съществена за узнаване на моментната ситуация, се изгубва в информационния поток впоследствие. Необходимостта да бъдат създадени приятелски към гражданите сайтове с лесен достъп до пълното съдържание на документите, регистрите и другите важни за обществото източници на информация не може да бъде изцяло заместена от мобилни приложения с основна цел правителството да събира относими данни от гражданите.

В заключение, в Информационния документ се припомня, че Съветът на Европа е създаден тъкмо с цел да установи мир след най-опустошителната война, известна някога. През 70-годишната си история пан-европейската организация се утвърди като световен пример с уникални институции. Тя ще продължи да прави усилия да подпомага държавите-членки във времето на кризата и в периода след нея за намиране на най-точните мерки за защита на общественото здраве, утвърждаване на демократичния ред и смекчаване на социалните последици.

1 Kоментар

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*