Публикации с етикет “еспч”

Реформа на ЕКПЧ : изтекъл проект на декларацията от Брайтън

02.03.2012

Тази седмица изтече проект на декларацията от Брайтън (на английски и френски), разпространен на междуправителствено равнище на 23 февруари от британското правителство към държавите членки по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Този проект ще бъде обсъждан на срещата на високо равнище в Брайтън върху бъдещето на Европейския съд по правата на човека, която ще се състои през април 2012.

Основен проблем на разискване ще бъде съхраняването на системата на ЕКПЧ. Търси се рарешение на проблемите свързани с голямото натоварване на Съда, но също така и запазване на правото на индивидуална жалба. Проектът предлага множество мерки. В Конвенцията може да бъдат добавени текстове уреждащи принципа на субсидиарност и свободата на преценка, които Съдът вече използва в практиката си. Срокът за подаване на жалби може да бъде съкратен на „два, три или четири месеца“. Подкрепя се и укрепването на диалога между националните съдии и тези от Съда на официално и неофициално ниво. Предлага се създаването на процедура за „консултативни становища“ (advisory opinions / avis consultatifs) – нещо като ЕСПЧ версия на преюдициалното запитване, в което върховният национален съд ще трябва да изложи фактите по конкретното дело, спорната разпоредба, имаща нужда от тълкуване, както и своето мнение по върпоса; Европейският съд ще даде „консултативно становище“, което няма да бъде обвързващо и решението ще остава напълно в компетенциите на националния съд, но, за сметка на това, засегнатото лице няма да има право да се обърне по същия въпрос към ЕСПЧ. Предлага се и увеличаването на броя на съдиите, които се занимават с филтриране на явно недопустимите жалбите и повтарящи се случаи. Също така се обсъжда и възможността за подаването на жалби по електронен път.

Съществуват някои опасения, че британското председателство на Съвет на Европа ще се опита да използва момента, за да прокара сериозна реформа на ЕКПЧ, която практически да изпразни от съдържание дейността на Съда, или поне сериозно ще намали възможността за достигане до Съда в Страсбург. Сред най-спорните предложения е това залегнало в т. 23 с), което гласи, че за недопустими трябва да бъдат обявявани жалбите, които са „еднакви по същество с въпрос вече разгледан от националния съд“, взел предвид правата гарантирани в Конвенцията, освен ако националният съд явно е приложил грешно тълкуване на Конвенцията или въпросът поражда нужда от специално тълкуване на Конвенцията.

Самият Съд предложи свой поглед върху най-належащите въпроси, пред които е изправен и посочи мерките, които взима и в момента. Очаква се да приеме доста резервирано предложенията на британското правителство.

Европейският съд по правата на човека осъди България по две дела на журналисти

19.04.2011

На 19 април 2011 г.  Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за нарушение на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека по делата Касабова с-у България и Божков с-у България. Според съда с осъдителните решения за клевета държавата е нарушила изискването намесата в свободата на изразяване да бъде „необходима в демократичното общество”. Решенията по делата на журналистите са прецедент.

През 2000 г. журналистката от Бургас Катя Касабова публикува цикъл от статии, първата от които със заглавие „Корупция в бургаското образование?” В статията се изнасят данни за незаконен прием на голям брой ученици в елитните гимназии на Бургас. В публикациите е отразено и съмнение за корупция. Нарушенията са свързани с процедура по прием на ученици без издържане на приемен изпит, при наличие на определени в наредба заболявания. Според информацията на журналистката съответната комисия, съставена от четирима служители на Регионалния инспекторат по образованието към Министерство на образованието и науката (МОН) и един медицински служител, е допуснала множество нарушения. Комисията е признала за отговарящи на условията деца, за които не са представени надлежните документи или са налице други пропуски.

Четиримата служители на РИО на МОН, които са се почувствали засегнати от подозренията в корупция, завеждат дело за клевета срещу журналистката, която е осъдена на две инстанции през 2001 г. и 2002 г.

Защитата й пред ЕСПЧ бе осъществена от ръководителя на правния екип на Програма Достъп до Информация, адвокат Александър Кашъмов и адвокат Стоян Терзийски.

Статия по същия случай е публикувал през 2000 г. и журналистът от в. „Сега” Божидар Божков. Той бе представляван пред ЕСПЧ от адвокат Йонко Грозев.

Решението на Европейския съд по правата на човека е достъпно на английски на страницата на съда.