Публикации с етикет “Алея Първа”

Съдът върна казуса с общия устройствен план на Варна за ново разглеждане

17.07.2015

С решение № 8804 от 17 юли 2015 г. седемчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени решение на петчленен състав, с което бе прието за законосъобразно становището за одобряване на екологичната оценка на общия устройствен план /ЕО на ОУП/ на Варна. Молбата за отмяна бе подадена от Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/ и Юлиян Чолаков с помощта на Програма достъп до информация.

Делото е част от голямата битка на граждани и НПО от Варна за законност и ограничаване на административния произвол за частни цели в казуса, известен като „Алея Първа” [от Морската градина].

Становището на министъра на околната среда и водите по ЕО на ОУП на Варна бе издадено през есента на 2011 г. С одобрения нов общ устройствен план по същество бе направен опит да бъде осигурена реализацията на съмнителната сделка, при която част от Морската градина бе продадена на „Холдинг Варна”, представляващ част от известна и влиятелна трибуквена групировка.

Според жалбоподателите – сдружения и граждани, наред с други нарушения е нарушено правото на обществеността на предварителен достъп до информацията, свързана с екологичната оценка, и правото на участие на обществеността в обсъждането й. Тези права са прогласени от подписаната и ратифицирана от България „Орхуска конвенция”, както и от Закона за опазване на околната среда и са основани на чл.55 от Конституцията, гарантиращ правото на всеки на здравословна околна среда.

Доводите на жалбоподателите бяха отхвърлени с решения на тричленен и петчленен състав на ВАС през 2014 г. Според мотивите в тях, доводите на жалбоподателите, че информацията /проект на доклада за екологична оценка с приложения/ не е била на разположение един месец предварително и не е било ясно къде може да се чете, не са основателни поради това, че за обществените обсъждания били съставени протоколи. Без обсъждане от съставите е останала заповедта на кмета /Кирил Йорданов, подал оставка след протести на граждани през 2013 г./ от 20 август 2009 г., в която ясно се вижда, че документите не са публикувани, нито е определен срок и място за четенето им, в нарушение на нормативните изисквания.  Отхвърлени са и доводите, че министърът не може да подмени без каквато и да е експертиза 90% от предвидените в ЕО мерки за наблюдение и контрол, както и че докладът по ЕО е съществено допълнен през 2011 г., без да бъде допълнително оповестен и обсъден със заинтересованата общественост.

Изключването на няколко от жалбоподателите от процедурите пред петчленния състав е основанието за отмяната на решението му /чл.239, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс/. Седемчленният състав приема: „Това е съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е отменително основание по смисъла на чл.239, т.5, предложение първо от АПК”. Без отговор е оставил петчленният състав и възражението на процесуалния представител на изключените лица за нередовното им призоваване.

Делото се връща за ново произнасяне по трите касационни жалби от петчленен състав за произнасяне по същество.

 

Районният съд във Варна прие подаването на сигнали за защитено слово

05.06.2014

На 5 юни 2014г. Варненският районен съд оправда общественика Кънчо Бонев по обвинение за клевета, повдигнато от началника на местната служба по картография и кадастър, Красимира Божкова -Кателиева.

Конфликтът между тях назря с инцидента от 24 април 2012г., когато Бонев бе бит от охранител на службата при опит да получи достъп до обществена информация. Вместо да бъде разследвана администрацията за този странен подход към гражданина, прокуратурата заведе срещу него дело за хулиганство, което приключи през 2013г. с оправдателна присъда. В настоящото дело Кателиева се оплаква от подадена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството жалба срещу нея по случая, в която са споменати и съмнения за корупция.

Според защитника на Бонев, адв. Кашъмов от Програма Достъп до информация, подателите на сигнали за корупция се ползват с международна и законова защита. Свободата на изразяване на мнение и разпространяване на информация е основно човешко право, гарантирано с Европейската конвенция за правата на човека и може да се ограничава само по изключение, при сериозни доказателства и тясно определени основания.

Делото е част от титаничната битка на група варненски граждани, известна като „казуса Алея първа“, по който се подлагат на съмнение действия на държавни институции, довели до придобиване на земя край градския бряг от групировката ТИМ. По делото бяха разпитани свидетели и на двете страни и представени документи, свързани с териториите по Алея първа, много от които получени по реда Закона за достъп до обществена информация. Съдия Христо Минев постанови решението си след внимателно преглеждане на доказателствата и изслушване на тезите на спорещите.

Тази малка наглед победа има голямо значение за демократичната общност във Варна, защото показва, че упоритото отстояване на принципни позиции и основните човешки права, както и функционирането на независим съд са в състояние да променят съществено живота на хората. В трудната ситуация на Варна това събитие е знак, че със собствени сили гражданското общество в България може повече.

Публикацията е подготвена с участието на активни граждани във Варна

Съдът разпореди на МРРБ да разкрие истината – има или няма проверка на казуса „Алея първа“

10.02.2012

С решение от 2 февруари 2012 г. по адм. дело № 2003 от 2011 г. Административният съд – София град отмени отказ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предостави информация за проверка по казуса „Алея първа“ във Варна. Особеното в случая е, че нито на заявителката арх. Калина Павлова от Варна, нито на нас, нито дори на съда стана ясно има ли, или няма такава проверка. На заявлението си за достъп до информация от 10.09.2010 г. гражданката е получила отговор от министерството, че такава информация не съществува. Едновременно с това в отговор на парламентарен въпрос на г-н Иван Костов „Какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта „Алея първа” – гр. Варна?”, на 19 март 2010 г. тогавашният министър г-н Плевнелиев е заявил: „Разбира се, аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили.”

Предстои да се изясни въпросът кой казва истината – служителят на МРРБ, подписал писмото, или ексминистърът и настоящ държавен глава. Указанията на съда към министерството са именно да изясни и разкрие фактите. Ето какво между другото се приема в съдебното решение ( http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/D782B521D52A66D1C22579980049DE58/$FILE/temp4094164121527789A1D39D379CD118FC2257998003F39BA.pdf ) :

„Отказът е незаконосъобразен по отношение на поисканата информация за извършените в МРРБ проверки на продажбата на 122 дка от крайбрежието на Варна на „Холдинг Варна” АД, вкл. кои служители са участвали в проверките, какви резолюции са поставяни по документите от проверките, какви становища са съставени по време на проверките и като краен резултат от тях …

… Несъответствието между изявлението на орган на изпълнителната власт със специална компетентност и твърдението на директора на дирекция в МРРБ по повод на претендираната информация поражда основателно съмнение /курсивът мой/ дали фактическата обстановка, възприета в обжалвания акт, кореспондира с действителната. При положение, че е наредена проверка по казуса с крайбрежната ивица на гр. Варна, вероятно служителите от администрацията са извършвали определени действия в изпълнение на волята на министъра, дори и проверката да не е приключила с окончателен акт, съдържащ конкретни заключения. Поради това е било дължимо издателят на отказа, оправомощен от министъра да се произнася по искания по ЗДОИ, да изложи конкретни съображения по поставения въпрос и да информира заявителката за евентуалния ход на проверката, ако е осъществена, дали същата е приключила, по какъв начин е докладвана на министъра и въобще какви действия са предприети от администрацията.”

Имало ли е проверка на сделката за Алея Първа в МРРБ?

20.09.2011

Изглежда Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ все повече работи и у нас както в развитите демократични страни – помага да се поставят и осветляват важни за обществото въпроси. Доказателство за това се съдържа в днешното заседание по адм.дело № 2003 / 2011 г. по описа на Административния съд – София град. Делото е образувано по заявление на Калина Павлова от Варна и е срещу отказ, подписан от длъжностно лице в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дотук – нищо ново. Новото е, че от делото произтече съществения за гражданите въпрос, дали ексминистърът и настоящ кандидат за президент от ГЕРБ е излъгал хладнокръвно Народното събрание по време на парламентарен контрол или не.
Да представим фактите, каквито са. В отговор на парламентарен въпрос, зададен от народния представител Иван Костов „Какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта „Алея първа” – гр. Варна?”, г-н Плевнелиев е заявил: „Разбира се, аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили.” Заседанието е проведено на 19 март 2010 г.
Няколко месеца по-късно заявителката поисква по ЗДОИ информация относно „извършените в МРРБ проверки на продажбата на 122 дка от крайбрежието на Варна на „Холдинг Варна”АД, включително кои служители са участвали в проверките, какви резолюции са поставяни по документите от проверките, какви становища са съставени по време на проверките като краен резултат от тях”. С писмо изх. № 94-00-33/ 04.10.2010 г. от МРРБ отговарят, че по т.1 от заявлението /цитирана по-горе/ исканата информация „не се съхранява в Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
Остава въпросът кой казва истината – служителят на МРРБ, подписал писмото или ексминистърът Плевнелиев. В проведеното на 20 септември 2011 г. съдебно заседание юристът на МРРБ заяви, че оспорва жалбата /т.е. поддържа писмото на МРРБ/ и не иска да представя нови доказателства. Тоест заяви, че написаното в писмото е вярно, което означава, че индиректно казаното от ексминистъра е невярно. Учудващо е, че юристът дори не поиска от съда възможност да изясни ситуацията. Съдът все пак предостави на МРРБ тази възможност, но тя няма да може да се използва преди изборите, тъй като делото бе отложено за 1 ноември.
С други думи, защитата на МРРБ хвърли в ръцете на кандидата на управляващата партия за президент горещия картоф да обяснява кой говори истината, и защо служителите в министерството, което доскоро ръководеше, създават съмнения относно почтеността на неговия отговор на парламентарен въпрос.