Публикации с етикет “адв. Александър Кашъмов”

Трета европейска среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”

13.12.2012

На 10 декември 2012 г. в Рим се състоя третата европейска среща по инициативата „Партньорство за открито управление”, организирана от Департамента за публична администрация към Министерския съвет на Италия.

На срещата, озаглавена „Прозрачност, сътрудничество и участие: публична администрация открита за диалог” представители на администрацията и гражданското общество обсъдиха възможностите за по-нататъшно сътрудничество между европейските държави в процеса на откритото управление.

От страна на гражданския сектор в България в срещата участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Сред участниците са правителствени представители и застъпници за открито управление от Армения, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия,  Сърбия, Хърватия и Холандия.

По време на еднодневната среща бях обсъдени четири основни теми:

  • Как публичната администрация предоставя информация и подобрява отчетността, за да се бори с корупцията и неефективността
  • Включване на гражданското общество, генериране на по-информирани и ефективни политики и споделени процеси за взимане на решения
  • Сътрудничество между публични администрации, граждани, организации на гражданското общество и предприемачи с цел създаване на нови услуги и общи публични политики
  • Сътрудничество на гражданския сектор в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” – пътят напред

 

Повече за развитията в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” може да прочетете в специалната секция на страницата на ПДИ:

http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/

Докога ще търпим безобразията на администрацията!

27.04.2012

Както сме отбелязвали многократно в годишния си доклад, прилагането на санкции по Закона за достъп до обществена информация, в това число за неизпълнение на съдебни решения, „куца”. Особено драстичен е примерът с неправителствената организация „Деца и родители – отново заедно”, която спечели през март 2011 г. с помощта на ПДИ дело за достъп до доклад срещу изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Документът е изготвен в изпълнение на ангажиментите, поети от министъра на труда и социалната политика на среща с представители на НПО-то. Оказа се обаче, че няма жива сила в системата на изпълнителната власт, която да накара този държавен служител да се съобрази с Темида. Затова подадохме искане за глобяването му от съда, което можете да прочетете по-долу.

ДО АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СОФИЯ ГРАД
18-ТИ СЪСТАВ

МОЛБА
от Фондация „Деца и родители-отново заедно”, чрез председателя Гергина Стоянова
адрес за кореспонденция: София, бул.”В. Левски” № 76, ет.3
тел.988 5062; 986 7709; е-mail: kashumov@aip-bg.org
/чрез адв.Александър Кашъмов-„Програма Достъп до Информация”/
ОТНОСНО: неизпълнение на вл. в сила съдебно решение
НА ОСНОВАНИЕ
Чл.306 вр. чл.304 от АПК
Уважаема госпожо Съдия,
Моля да бъде наложено наказание на виновното длъжностно лице – изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ за неизпълнение на задължението, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, а именно – от Решение № 1348/ 22.03.2011 г. по адм.д. № 7863/2010 г. на АССГ, 18-ти състав. С цитирания съдебен акт Вашият съдебен състав отмени оспорения отказ на изпълнителния директор на АСП като незаконосъобразен и го задължи да предостави в 14-дневен срок исканата информация със следния диспозитив: Връща делото като преписка на И. Д. на А. за С. П. за ново произнасяне по заявление вх. № 62-56 от 23.09.2010 г., като го задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото съдебно решение да предостави достъп до поисканата информация, съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
Исканата информация не ни бе предоставена, поради което на 21.10.2011 г. подадохме сигнал до министъра на труда и социалната политика, в чийто ресор се намира АСП. С писмо изх.№ 39-127/ 04.11.2011 г. министър Младенов ни информира, че според Инспектората към МТСП „няма извършено незаконосъобразно действие на изпълнителния директор” на АСП. В цитираното писмо е направена напълно произволна интерпретация на съдебното решение, в която цитираният по-горе негов диспозитив напълно отсъства.
Предвид обстоятелствата подадохме сигнал вх.№08-05-6/ 31.01.2012 г. в дирекция „Главен инспекторат” към Министерския съвет. С писмо №08-05-6/ 20.02.2012 г. директора на дирекцията ни отговори, че са предложили на МТСП да бъде извършена проверка по изнесените в сигнала факти и обстоятелства и че с писмо ръководителят на инспектората към МТСП ги бил информирал, че „не са установени незаконосъобразни действия от страна на изпълнителния директор на АСП” . По всичко изглежда, че не са установени изобщо незаконосъобразни действия на когото и да било по повод изпълнението на съдебното решение. В последното изречение директорът на дирекция „Главен инспекторат” към МС се извинява, че по закон няма компетенции да контролира дейността на инспекторатите.
Предвид изложеното всички възможности да се реши проблемът с неизпълнението на съдебното решение в рамките на изпълнителната власт бяха изчерпани. Ценим високо времето и усилията на съдебната власт, но в случая не разполагаме с други възможности за принуждаваме на ответника по делото да изпълни влязлото в сила съдебно решение.
Намираме противозаконното бездействие на длъжностно лице във връзка със задължението за изпълнение на съдебно решение за изразяващо явно неуважение към конституционно установената власт на съда, към правовия ред и върховенството на закона.
Предвид особената дързост и упорство в извършването на простъпката, както и обстоятелството, че се касае за продължаващо административно нарушение, моля да наложите на виновното длъжностно лице административно наказание близо до максимума. Отговорното длъжностно лице е орган на власт, влиянието и въздействието от дейността му като висш служител на държавата са сериозни, а противозаконното му поведение създава опасност от разширяване на правния нихилизъм и неуважението към правосъдието и съдебната система сред гражданите. Затова както генералната и специалната превенция на подобни деяния, така и обществената опасност на извършваното нарушение обуславят висок размер на наказанието.
Предвид изложеното, моля да наложите санкция на виновното длъжностно лице.
Приложение: 1. препис от сигнал до МТСП
2. препис от писмо на министъра на ТСП
3. препис от сигнал до Главен инспекторат към МС
4. препис от писмо от Главен инспекторат към МС

С уважение:

Достъпът до залата на Столичния общински съвет – ограничен!

03.06.2011

Преди два дни с Решение № 7688/ 01.06.2011 г. по адм.д. № 13602/ 2010 г. Върховният административен съд потвърди ограничението граждани да присъстват в залата, в която се провеждат пленарните заседания на Столичния общински съвет. С решението ВАС отменя предишното решение на Административен съд – София град, което бе в полза на широкия достъп до заседанията, и отхвърля жалбите на неправителствените организации и граждани.

(още…)

Втори тур от съдебната битка за достъп до информация за подмененото ядрено гориво на АЕЦ „Козлодуй”

24.03.2011

На 23 март 2011 г. Върховният административен съд разгледа касационна жалба на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ „Козлодуй” срещу решение на Административния съд – София град, който през 2010 г. отмени отказ на агенцията да предостави информация. Според жалбоподателите неправилно първата съдебна инстанция е приела, че се иска „информация за околната среда”. Темата не била и от обществен интерес. Тезата им се поддържаше и от представителя на Върховната административна прокуратура.

(още…)

Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за проект

06.01.2011

Цветан Тодоров, в.“Народен глас“ – Ловеч

Административният съд в Ловеч отмени отказа на кмета на Ловеч да даде достъп на гражданина Данчо Заверджиев до обществената информация за ремонта на домашния социален патронаж. Това става ясно от решение от 29 декември 2010 година на съдия Габриела Христова.

Съдът връща преписката на кмета за ново произнасяне по заявлението на Данчо Заверджиев при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.

Съдебният спор започна след пълния отказ за предоставяне на копие от договора между Община Ловеч и фирма “Пирс – Д” ООД Пловдив. Проектът за ремонт на социалния патронаж в Ловеч и Дойренци е за 1 709 365 лв.

Мотивите за отказ бяха, че информацията засяга интересите на трето лице, което не е съгласно, тъй като има търговска тайна и нелоялна конкуренция.

В мотивите на съда обаче четем, че исканата информация касае програма, финансирана със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и държавния бюджет. Следователно е обществена, защото достъпът и усвояването на средствата по тези програми са елемент на обществения живот. Информацията дава възможност на гражданина да си състави собствено мнение за дейността на общината при възлагане на обществени поръчки и сключване на договори по програми, финансирани от еврофондовете.

Нормата на ЗДОИ (чл.31, ал.5) е императивна и гласи, че не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация. Освен това има надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Като е изискал съгласието на “Пирс-Д” ООД и е постановил отказ, кметът е постановил решението си в противоречие със закона.

От страна на администрацията не са изложени абсолютно никакви мотиви защо се приема, че не е налице надделяващ обществен интерес. Не е ясно дали изобщо е извършена такава проверка.

Съдът приема още, че квалификацията на административния орган за качеството “търговска тайна, чието разкриване би довело до нелоялна конкуренция” на цялата поискана информация, е неправилна.

След като се запозна с решението на Административния съд, Данчо Заверджиев коментира пред в. „Народен глас“ – Ловеч: Има правосъдие е България! Писмената защита по делото на Заверджиев бе подготвена от адв. Александър Кашъмов от Програма достъп до информация.

Гражданинът има и второ подобно дело информация за проекта за подобряване на градската жизнена среда. Договорът на „Трейс Груп Холд“ с общината е за 8 млн. лв., като парите са главно европейски. Делото е насрочено за 27 януари т.г.